Braian, 20, ▲, human.

Who Cares?

Braian, 20, ▲, human.