Braian, 21, ▲, human.

Who Cares?

Braian, 21, ▲, human.